مقاله های تخصصی

متن توضیح کوتاه

مقاله های تخصصی

مدیران شرک صنایع سلولزی آرمان آساک معتقد اند ، بمنظور  دستیابی به تکنولوژ یهای روز و شناخت مزیتها و اسیبهای آن ، آموزه های فنی و تحقیق علمی  نقش بسیار مهمی را در پیشبرد و انتخاب تکنولوژی ایفا میکند . بنابر این برای دستیابی به این مهم ، در این بخش سعی شده است تا اخرین تحقیقات در زمینه صنایع سلولزی را در اختیار مدیران قرار داده تا تامل بیشتری با دانش پژوهان و بخش تولید را بوجود بیاورد .
قابل ذکراست نتایج این تحقیقات و مقالات و تمام حقوق مادی و معنوی ان متوجه محقق ان است و استفاده از نتایج ان با رعایت حفظ حقوق معنوی صاحب اثر الزامی است .

مقالات تخصصی بزبان فارسی 

مقالات تخصصی بزبان انگلیسی