لیست ماشین الات آماده فروش (ماشین الات بخش خمیر سازی)

انتخاب مناسب ترین ماشین الات مورد نظر شما

لیست ماشین الات آماده فروش (ماشین الات بخش خمیر سازی)

پس از جستجو در لیست و انتخاب ماشین مورد نظر ، کد مقابل ان را یادداشت و از طریق فرم  در همین صفحه برای دریافت اطلاعات کاملتر ارسال کنید .

ما شما را تا رسیدن به تصمیم منطقی و قطعی همراهی خواهیم کرد . 

          Turboseparators
۱۶۶۷- Voith ATS 20 Turboseparator with 110 kW Motor
۱۶۶۸- Size 8,5 F Turboseparators + 1 Vortiscreen VF 2,20
۱۶۶۹- J Escher Wyss Fiberizer F 1/3 – ۸۰ t/day – screen holes 4 mm
۲۲۰۲- J Voith Turboseparator ATS 30-31
۲۲۰۳- J Turboseparator Voith 20 – ۲۴۰ to 300 t/day
         
          Refiners
۱۶۷۰- HD Refiner-main motor 2000 kW at 6.3 kV – auxilliary motor 160 kW/400V – control system
۱۶۷۱- Black Clawson Hydrafiners type 4B
۱۶۷۲- ۳ Couples of Reisten Basalt Refiners with Motors
۱۶۷۳- ۱۷” Pilao Double Disc Refiner
۱۶۷۴- ۲۰” Pilao Refiner
۱۶۷۵- ۲۶” Pilao Tri-Conic Refiner
۱۶۷۶- Black Clawson Twin Hydradisc DD Refiners 20″ / 22″ / 24″
۱۶۷۷- ۲۸” Allimand DD Refiner
۱۶۷۸- ۴۲” Black Clawson DD Refiner
          Deflakers
۱۶۷۹- Escher-Wyss E2 Deflaker
۱۶۸۰- ۲ AgaPompe Deflakers
          Cleaners
۱۶۸۱- ۴ stage low density cleaner plant- 1/28 cl, 2/10 cl, 3/8 cl, 4/2 cl, total 16000 l/min
۱۶۸۲- Kadant-Lamort 4 Stage Canister Cleaners
۱۶۸۳- Albia 3-Stages Low Density Cleaners Plant
۱۶۸۴- Motorized High Density Cleaner
۱۶۸۵- Kadant-Lamort 4 Stages Low Density Cleaner type Cyclotech
۱۶۸۶- Lamort Canister Cleaners CLR 25
۱۶۸۷- Voith High Density Cleaner
۱۶۸۸- Lamort GTY5 Gyroclean
۱۶۸۹- Andritz HD Cleaner
۱۶۹۰- ۲ Comer High Density Cleaners
۲۱۰۰- J Lamort Gyroclean model 3GL
         
          Tanks
۱۶۹۱- ۱۰ m3 Stainless Steel Tank
۱۶۹۲- ۴ Agitators
۱۶۹۳- Stainless Steel Tanks
          Filters – Thickeners
۱۶۹۴- Thune Screw Press SP32SL
۱۶۹۵- Stainless Steel Trommel
۱۶۹۶- Comer Drum Thickener
۱۶۹۷- Over Meccanica Drum Thickener
۱۶۹۸- ۳ x Drum Thickeners
۱۶۹۹- Microdisc Filters MD6
۲۱۰۱- J Centrifugal sludge press
۲۱۰۲- J Screw press by Kufferath
۲۱۰۳- J Comer Belt press model CPF 1500 – ۳% inlet to 30% outlet – ۶۰-۷۰ m³/h
۲۱۰۴- J Kadant Hydrapurge model II XVF 12 with Pear model III
۲۱۰۵- J Comer Double disc thickener – ۵۸۰۰ l/min with 10 disc
۲۱۰۶- J Comer Double disc thickener – ۸۱۰۰ l/min with 14 disc
۲۱۰۷- J Pieralisi sludge cenrifuge 55000 l/min
۱۶ – Stock preparation equipment
         Complete Lines
۱۶۰۱- Stock Preparation Line with Deinking Plant
۱۶۰۲- ۷۰ Tpd RCM Stock Preparation Equipment
۱۶۰۳- Stock Preparation Equipment
          Pulpers
۱۶۰۵- ۶ m3 small Pulper
۱۶۰۶- ۲۵ m3 RCM High Density Pulper
۱۶۰۷- ۲۰ m3 Low Density Pulper
۱۶۰۸- Ahlstrom Drum Pulper
۱۶۰۹- Rotor for Lamort Helico HD Pulper
۱۶۱۰- Waste Paper Bales Conveyor
۱۶۱۱- Bi-Pulper Device
۱۶۱۲- Ahlstrom FF300 Dissolving Drum
۱۶۱۳- Rotating Drum of Trommel
۱۶۱۴- Trommel
۱۶۱۵- Little Pulper for Trims and Broke
۱۶۱۶- Black Clawson Rotor Group + Gearbox for Pulper
۱۶۱۷- ۲۵ m3 RCM High Density Pulper
۱۶۱۸- ۲۰ m3 Celli Bi Pulper with Motor
۱۶۱۹- ۱۸ m3 Pulper
۱۶۲۰- ۱۵ m3 Black Clawson Hydrapulper
۱۶۲۱- ۱۲ m3 Escher-Wyss High Density Pulper
۱۶۲۲- ۳ m3 Dry Pulper, all stainless steel
۲۳۰۱- J Ahlstrom Drum pulper 400 t/day
۲۳۰۲- J Escher Wyss Low Consistency 30m³ Pulper from stainless steel with conveyor belt          
         
          Deinking Plants
۱۶۲۵- Complete Deinking Plant
۱۶۲۶- J 2 Escher Wyss Deinking cells-model CF 1B, each 5000 l/min
۱۶۲۷- J Complete Deinking plant 60-70 t/day           
۲۴۰۱- J Comer Deinking Cybercell 120-150 t/day
         
          Hot Dispersion Plants
۱۶۳۰- ۲۰۰ Tpd Hot Dispersion Plant
۱۶۳۱- ۱۵۰ Tpd Krima Hot Dispersion Plant
۱۶۳۲- ۱۵۰ Tpd Maule Hot Dispersion Plant
۱۶۳۳- J Complete Hot Disperger unit by Lamort
۱۶۳۴- J Maule/Escher Wyss complete Hot Disperger plant 120-150 t/day  
         
          Screens
۱۶۳۵- Vortiscreen VF2,20
۱۶۳۶- ۳ x Stainless Steel Screens
۱۶۳۷- Lamort CH5 Screen
۱۶۳۸- Lamort CH7 Screen
۱۶۳۹- Andritz ModuScreen T4
۱۶۴۰- Celli Screen
۱۶۴۱- ۴ x Black Clawson Selectifier Screens
۱۶۴۲- Maule Separplast
۱۶۴۳- ۱۵۰۰ mm Vibrating Screen
۱۶۴۴- Valmet Pressure Screen
۱۶۴۵- Vibrating Screen
۱۶۴۶- Finck Pressure Screen
۱۶۴۷- Comer EC-3 Pressure Screen
۱۶۴۸- Comer EC-5 Pressure Screen
۱۶۴۹- Comer ECL-5 Pressure Screen
۱۶۵۰- Kadant Lamort Fiberprep SPM-800 Pressure Screen
۱۶۵۱- Lamort SP 1200 Screen
۱۶۵۲- Centriscreen A14
۱۶۵۳- Beloit Centriscreen A8
۱۶۵۴- Black Clawson Omega Optiscreen Type 1 CH 2
۱۶۵۵- Lamort CH3 Pressure Screen
۱۶۵۶- ۲ Beloit Centrisorters M100
۱۶۵۷- ۲ Beloit Bird Centriscreens 14 MB/4
۱۶۵۸- ۲ Beloit Bird Centriscreens M40CTX
۱۶۵۹- ۳ Beloit Centriscreens Type A 10
۱۶۶۰- Spare Rotor for Lamort Pressure Screen SPN12
۱۶۶۱- Maule Separplast GR3
۱۶۶۲- ۱ Maule Separplast GR3 (Size 3)
۱۶۶۳- Beloit Centriscreen Mod. 10A
۱۶۶۴- Andritz Sorter – Modus Screen F10
۱۶۶۵- Trommel for Pulper Rejects Washing
۱۶۶۶- J Lamort Diabolo type DT1, 50-70 t/day
۲۲۰۱- J Escher Wyss Rejectsorter RS3 – ۶۰ to 70 t/day

ارتباطات بسیار خوب ما در اقصاء نقاط دنیا بخصوص اروپا این امکان را بوجود اورده تا طیف وسیعی از ماشین الات دست دوم که بسیار اقتصادی هستند را بتوانیم به شما معرفی کنیم .

پس از انتخاب ماشین مورد نظر و ارسال کد مقابل ان ، اطلاعات کامل تری دریافت نمائید .