لیست ماشین الات آماده فروش (سایر ماشین الات کاغذ سازی )

انتخاب مناسب ترین ماشین الات مورد نظر شما

لیست ماشین الات آماده فروش (سایر ماشین الات کاغذ سازی)

پس از جستجو در لیست و انتخاب ماشین مورد نظر ، کد مقابل ان را یادداشت و از طریق فرم  در همین صفحه برای دریافت اطلاعات کاملتر ارسال کنید .

ما شما را تا رسیدن به تصمیم منطقی و قطعی همراهی خواهیم کرد . 

۲۰ –  Yankee cylinders
۲۰۰۱- Ø ۲۵۰۰ mm, face 3400 mm – Yankee Cylinder
۲۰۰۲- Ø ۲۵۰۰ mm, face 3000 mm, 6 bars – Toschi MGG Cylinder
۲۰۰۳- Ø ۳۰۶۵ mm, face 3050 mm, 5 bars – Escher-Wysss Yankee Cylinder
۲۰۰۴- Ø ۳۲۰۰ mm, face 2800 mm, 3 bars – Toschi MGG Cylinder
۲۰۰۵- Ø ۳۶۰۰ mm, face 3200 mm, 8,5 bars – Carcano Yankeee Cylinder
۲۰۰۶- Ø ۴۵۷۲ mm, face 5918 mm, 8,8 bars – Beloit Walmsleyy Yankee Cylinder
۲۴ –  Bale press
۲۴۰۱- J Made by JOVAL with conveyor belt size 800 x 1000 mm
۲۴۰۲- J Made by PAAL size 70 x 1000 mm
۷ –     Laboratory equipment
۷۱۰    Pilot Paper Machine
۱۳ –  Pulp mill equipment
۱۳۰۱- Ground wood plant with capacity of 22.000 tons (long fiber) or 30.000 tons (short fiber).
۱۳۰۲- ۱۰ Grinder for ground wood plant
۱۳۰۳- Pulp Dryer
۱۳۰۴- ۲ x Cambio Debarkers

ارتباطات بسیار خوب ما در اقصاء نقاط دنیا بخصوص اروپا این امکان را بوجود اورده تا طیف وسیعی از ماشین الات دست دوم که بسیار اقتصادی هستند را بتوانیم به شما معرفی کنیم .

پس از انتخاب ماشین مورد نظر و ارسال کد مقابل ان ، اطلاعات کامل تری دریافت نمائید .